top of page

o'HYD[RA]

Written and Directed by GWENBA //
Ysgrifennwyd a Chyfarwyddwyd gan GWENBA


O’HYD[RA] is a short film based on water, memory, time & cycles. The ability to heal and regenerate our sense of self and being after loss. For generations my family has been drawn to a beach in West Wales as a place of restoration. The narrative unfolds in conjunction with the life cycle(s) of an “immortal” microorganism known as hydra. A genus of small freshwater organisms that regenerates its cells every 20 days.
//
Mae O'HYD[RA] yn ffilm fer yn seiliedig ar ddŵr, cof, amser a chylchoedd. Y gallu i iachau ac adfywio ein
hymdeimlad o hunan a bod ar ôl colled. Ers cenedlaethau mae fy nheulu wedi cael ei ddenu i draeth yng Ngorllewin Cymru fel man adfer. Mae'r naratif yn datblygu ar y cyd â cylch(oedd) bywyd micro-organeb “anfarwol” o'r enw hydra, sef genws o organebau dŵr croyw bach sy'n adfywio ei gelloedd bob 20 diwrnod.

bottom of page